การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6

(The 6th Mahanakorn National Conference on Education Research and Technology)

                         การประชุมมหานครวิชาการด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6 เป็นการประชุมประจำปีที่ถูกจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มีความมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งชุมนุมของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งผู้ที่สนใจทางด้านวิทยาการด้านการศึกษา โดยแก่นเรื่อง (Theme) ของการประชุมวิชาการในปีนี้ คือ การจัดการการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (Education and Technology Management for AEC)

                 การประชุมนี้มีแนวคิดที่จะกระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงการพัฒนาและการจัดการด้านการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558สามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกาศผลการตอบรับเข้ารวมนำเสนอในการประชุมมหานครวิชาการ ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6ได้ที่นี่ [pdf]

สามารถดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการการประชุมมหานครวิชาด้านการวิจัยเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีครั้งที่ 6 ได้ที่นี่ [pdf]


รายนามบทความที่ได้รับการตอบรับเข้ารวมนำเสนอในการประชุมมหานครวิชาการ

ด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 6

(The 6th Mahanakorn National Conference on Education Research and Technology):     การประยุกต์ใช้ตัวแบบถดถอยโทบิทกับเศรษฐศาสตร์การศึกษา กรณีศึกษา : ระบบรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

:     การปรับปรุงประสิทธิภาพของฐานข้อมูลออราเคิล

:     Development of an Assistant Teaching Application for 3D in Computer Graphics

:     การประยุกต์ใช้กฎโครงสร้างวลีในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการสร้างนามวลี (กรณีศึกษาเบื้องต้น)

:     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้วีดิทัศน์ปรัชญามดแดง

:     รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อการดำเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ สำหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

:     การพัฒนาระบบตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศบนพื้นฐาน ISO/IEC 27001:2005

:     เทคนิคการจูงใจนักศึกษาเข้าชั้นเรียนด้วยการให้คะแนนพิเศษและการหักคะแนน กรณีศึกษารายวิชา ITEC1322 การบริหารจัดการฐานข้อมูล

:     การกำหนดผู้สอนโดยใช้อัลกอริทึมเชิงละโมบ

:     ระบบการลงคะแนนออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

:     ชุดสาธิตการควบคุมมอเตอร์ 3 เฟสโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์

:     การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยการจำลองสถานการณ์

:     การใช้เกมการศึกษาเรื่องหลักภาษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชาวต่างชาติชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนานาชาติเอกมัย

:     การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน

:     ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในงานประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

:     เว็บพี่สู่น้อง : การส่งเสริมการอ่านสำหรับเยาวชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

:     ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน

:     ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

:     เว็บไซต์การจัดการสารสนเทศของโรงเรียนบ้านแคว้ง

:     การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมบนอินเทอร์เน็ต เรื่อง “การปฐมนิเทศพนักงานขาย” บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)

:     การพัฒนาห้องปฏิบัติการวงจรไฟฟ้าเสมือนจริงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

:     ระบบสารสนเทศการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ TQF คณะวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

:     สถานภาพผลงานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ระหว่างปี 2553 - 2555

:     การพัฒนาตัวแบบพยากรณ์เพื่อสนับสนุนการให้คำปรึกษาทางวิชาการโดยใช้การแทนความรู้แบบตรรกะ

:     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิศวกรรมฐานรากของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ติดต่อสอบถาม

ผศ.ดร.ศุภกร กังพิศดาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

140 ถ.เชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530

โทรศัพท์:02-988-3655 ต่อ 4111

website : http://www.mutcon2013.mut.ac.th                      e-mail : mutcon2013@mut.ac.th

Copyright @ 2013 Faculty of Information Science and Technology Mahanakorn University of Technology | All rights reserved